លក្ខខណ្ឌ

លក្ខខណ្ឌ និងអនុវត្តចំពោះអ្នកធ្វើដំនើរទាំងអស់

១ សំបុត្រដែលទិញរួចមិនអាចប្តូរយកប្រាក់វិញឡើយ។

២ ក្មេងអាយុ ៥ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវទិញសំបុត្រដូចមនុស្សធំដែរ។

៣ អ្នកដំនើរត្រូវមកដល់ចំណតរថយន្តមុនម៉ោងចេញដំណើរ ១៥ នាទី។

៤ ក្រុមហ៊ុនមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដំនើរដែលពុំមានវត្តមាន យឺតយ៉ាង ខកពេលវេលា នៃការចេញដំណើរ។

៥ រាល់សត្វធាតុ គ្រឿងផ្ទុះ គ្រឿងញៀន ឥវ៉ាន់រត់ពន្ធ និងរបស់បង្កគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ មិនអនុញ្ញាតិអោយយកឡើងរថយន្តឡើយ។

៦ សូមរក្សាភាពស្ងៀមស្ងាត់។

៧ សូមរក្សារបស់មានតំលៃដោយខ្លួនឯង។

៨​​​​​ សេវាទៅទទួលដល់ទីកន្លែង និងផ្តល់នៅតំបន់ ដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់

៩ រាល់ការកក់សំបុត្រទាំងឡាយណា មិនមានពត៌មានគ្រប់គ្រាន់ នឹងត្រូវបានលុបចោល

Term and Conditions

The following are term and conditions

1. Purchases tickets are non-refundable and non-reschedule.

2. Over 5 years old child must buy ticket too.

3. The passengers shall be arrived the terminal at least 15 minutes before departure time.

4. Company will not liable for no-show or/and any late passenger who missed the schedule.

5. Pets, arms, addicted drugs, smuggling products and other dangerous materials are not allow to bring into the bus.

6. Please keep quiet.

7. No responsible for your valuable things.

8. Pick up service will provide following pick up zone of companies

9. Every reservation do not have enough information will be cancelled